Skip to main content

Normes de publicació a Empelt

Presentació d’originals

Els treballs es presentaran atenent a les següents indicacions:

 • S’hauran de presentar exclusivament enviant-los a la bústia empelt@maestratviu.org en suport electrònic i format DOCX o ODT, i també en format PDF si cal verificar la ubicació al text de gràfics, taules i similars.
 • Extensió: entre 15 i 30 pàgines a 1,5 espais sense tabulacions, en lletra Arial 11, incloent-hi il·lustracions, apèndixs, bibliografia i notes.
 • Informació bàsica: resum d’un màxim de 100 paraules i llista de paraules clau, en català i anglès, a incloure a l’inici de l’article.
 • Dades de l’autoria i del treball: títol (en minúscules), subtítol (opcional), nom i cognoms de la persona autora, professió, centre de treball o formació acadèmica, agraïments o memorial (opcional)
 • Separació d’apartats: cal afegir una línia en blanc entre el final i el començament del següent.
 • Organització dels epígrafs: seguirà la següent arquitectura de nivells:

1. Versaletes i negreta

1.2 Versaletes sense negreta

1.2.1 Redona i negreta

1.2.2 Redona sense negreta

 • Imatges i gràfics: hauran d’anar acompanyats d’un peu d’imatge descriptiu o taula de valors, amb indicació de l’autoria i la font.
 • Citacions textuals: sempre en redona, s’inseriran en el text entre cometes si són de menys de 40 paraules i en paràgraf a banda si en tenen menys. En aquest darrer cas, el paràgraf anirà separat del cos del text per una línia en blanc al començament i una altra al final, s’utilitzarà un cos de lletra de 10 punts i una tabulació de 2,5 cm respecte del marge, sense entrada de paràgraf, sense cometes.
 • Paraules destacades: en el cos del text s’evitarà l’ús de la negreta. Per proporcionar èmfasi, s’utilitzarà la cursiva.
 • Xifres romanes: corresponents a segles, volums, plecs, etc., excepte les dates, aniran en versaletes.
 • Noms propis: caldrà posar-los complets, amb nom i cognoms, si més no una vegada. Igualment en el cas d’associacions, entitats, organismes, institucions, partits polítics caldrà esmentar tot el nom complet la primera vegada, amb les sigles a continuació entre parèntesis. No utilitzeu sigles i abreviacions sense abans haver-lo posat complet.
 • Sigles i abreviatures: al final de l’article s’haurà d’incloure una llista amb les abreviatures i les sigles utilitzades amb el nom complet per tal d’identificar-les fàcilment.

Criteris de referenciació bibliogràfica

Les referències bibliogràfiques a peu de pàgina i dins el cos del text hauran de seguir els criteris de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) recollits en el document “La composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina i dins del text principal (any de publicació al davant)”.

Al final del treball cal incloure el llistat bibliogràfic corresponent, que també haurà de seguir els criteris de l’IEC recollits en el document “La composició de les llistes de bibliografia (any de publicació al davant)”.

Avaluació externa

Els treballs presentats a la revista segueixen un procés d’avaluació externa previ a la publicació. Aquesta avaluació és portada a terme per dos o més persones avaluadores pertanyents a l’equip de la revista. El procés d’avaluació segueix el doble anonimat de la persona o persones autores i de les avaluadores.

Amb anterioritat a l’edició, la persona que ha presentat l’original rebrà per correu electrònic la comunicació motivada de la decisió editorial, amb les raons per acceptar o rebutjar l’original.

L’avaluació externa tindrà com a principis bàsics:

 1. La pertinença del treball a les disciplines dels estudis literaris, lingüístics i humanístics, amb exclusió expressa dels estudis específicament històrics.
 2. La pertinença temàtica a la comarca del Maestrat històric.
 3. L’observança de les normes de publicació.

Revista de lletres i humanitats del Maestrat

Normes de publicació [PDF]

Empelt-portada-0001