Skip to main content

Estatuts de l’associació

Aprovats en l'Assemblea General del 12 de gener de 2022

Capítol I. La denominació, les finalitats i el domicili

Article 1r

Amb la denominació “Maestrat Viu. Col·lectiu en defensa de la llengua i la cultura”, es constitueix l’associació que s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució, i aquesta no té ànim de lucre.

Article 2n

Les finalitats de l’associació són:

 1. Promoure i defensar el valencià com a instrument de vertebració social i convivència.
 2. Promoure i fomentar les manifestacions culturals en tots els seus àmbits (cultura popular, lectura, escriptura, etc.).
 3. Afavorir els intercanvis culturals entre les poblacions de la comarca i poblacions veïnes.
 4. Difondre entre els seus membres les iniciatives que es duguen a terme en els àmbits citats.
 5. Aconseguir la col·laboració de les institucions públiques en la difusió de la cultura.
 6. Afavorir el treball conjunt amb altres entitats amb finalitats comunes o semblants.
 7. Promoure i fomentar l’educació, la renovació pedagògica i la incorporació del coneixement de l’entorn cultural comarcal.
 8. Promoure i fomentar els estudis científics relatius al Maestrat.
 9. Promoure, fomentar i defensar els valors del patrimoni natural i del medi ambient del Maestrat.
 10. Fomentar la consciència comarcal i el reconeixement oficial del Maestrat com a àmbit administratiu territorial.

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

Article 3r. Activitats

Per al compliment dels fins enumerats en l’article anterior, es realitzaran les activitats següents:

 • Dur a terme activitats de difusió cultural com ara exposicions, concerts, trobades, conferències, debats i presentacions.
 • Realitzar activitats de formació docent com ara jornades pedagògiques i cursos.
 • Organitzar reunions informatives i deliberatives.
 • Afavorir la realització d’estudis científics sobre la cultura, el patrimoni natural i el medi ambient del Maestrat.
 • Afavorir la realització d’estudis sobre el territori del Maestrat.
 • Portar a terme campanyes de difusió de les activitats i posicionaments de l’associació amb relació a les temàtiques del seu interès.
 • Establir i desenvolupar relacions de col·laboració amb institucions científiques i culturals i de difusió amb mitjans de comunicació de l’àmbit territorial a què pertany el Maestrat.

Article 4t

El domicili de l’associació s’estableix en el carrer de la Mola, número 8, de Benassal (codi postal 12160). L’àmbit d’actuació de l’associació és autonòmic.

Capítol II. El membres de l’associació, els seus drets i les seues obligacions

Article 5è

Poden formar part del Col·lectiu en la defensa de la llengua i la cultura “Maestrat Viu” persones físiques i persones jurídiques, sempre que assumisquen els objectius de l’associació. Quan es tracte d’una persona jurídica, caldrà aportar una certificació de l’acord vàlidament adoptat per l’òrgan competent d’aquella en el qual aparega la voluntat de pertànyer a l’associació, com també la designació de la persona física que la representarà.

Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tinga lloc i la comunicarà a l’Assemblea General del col·lectiu més immediata.

Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot a les assemblees i no poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

La qualitat de persona associada és intransferible.

Article 6è

Són dret dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls conferisca en cada cas.
 4. Intervenir al govern i les gestions, als serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’assemblea i a la Junta Directiva tot el que consideren que puga contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació establisca o tinga a la seua disposició.
 9. Formar part dels grups de treball.
 10. Posseir un exemplar dels estatuts.

Article 7è

Són deures dels membre de l’associació:

 1. Ajustar la seua actuació a les normes estatutàries.
 2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyale la Junta Directiva per dur-los a terme.
 3. Satisfer puntualment les quotes que es puguen establir.
 4. Mantenir la col·laboració que calga per al bon funcionament de l’associació.

Article 8è

Són causa de baixa a l’associació:

 1. Que ho decidisca la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades per a una anualitat durant els sis mesos següents al termini establert per fer-ho.
 3. No complir les obligacions estatutàries o donar-se’n de baixa.

Article 9è. Règim sancionador

La separació de l’Associació de les persones associades per motiu de sanció tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a aquesta. Es presumirà que hi ha aquest tipus d’actes:

 1. a) Quan, deliberadament, la persona associada impedisca o pose obstacles al compliment dels fins socials.
 2. b) Quan, intencionadament, entrebanque el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’Associació.

En qualsevol cas, per a la imposició de la sanció de separació per part de l’òrgan de govern, caldrà la tramitació d’un expedient disciplinari instruït per òrgan diferent del competent per a resoldre’l, i que garantisca els drets de les persones associades, a què s’instrueix el procediment, a ser informades de l’acusació i a formular al·legacions davant d’aquesta, així com a la notificació de l’Assemblea General. La decisió sancionadora serà motivada. El termini de prescripció de les infraccions i sancions serà de 3 anys.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 10è

 1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguen competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’hagen abstingut de votar.

Article 11è

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts de l’associació.
 2. Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.
 3. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
 4. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual de les activitats.
 5. Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.
 6. Establir les línies generals d’actuació que permeten complir les finalitats de l’associació.
 7. Fixar les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer.
 8. Dissoldre i liquidar l’associació.

La relació de facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 12è

 1. L‘Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada l’any, al mes de gener.
 2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calga, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·licite un nombre de membres de l’associació que represente, almenys, un deu per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho farà dins un període no superior a 20 dies.

Article 13è

 1. La convocatòria de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es farà per escrit. La difusió de la convocatòria s’efectuarà amb una anticipació mínima de 7 dies. La convocatòria s’adreçarà també individualment a tots els membres. La convocatòria especificarà el dia, l’hora i el lloc de reunió, com també l’ordre del dia. S’inclouran preceptivament en l’ordre del dia de l’Assemblea General qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagen comunicat a la Junta Directiva.
 2. Les reunions de l’Assemblea General, les presidirà qui ocupe la presidència de l’associació. Si no hi és, el substituiran, successivament, qui ocupe la vicepresidència o la vocalia de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari o secretària qui n’ocupe el càrrec a la Junta Directiva.
 3. El secretari o secretària redactarà l’acta de cada reunió de l’Assemblea General i llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprove o s’esmene. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació hauran de posar-se a disposició dels socis i sòcies pels mitjans electrònics de l’associació.

Article 14è

L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim de la meitat més un socis presents o representats.

Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria siga quin siga el nombre de socis presents o representats. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora després de la primera i al mateix lloc, i s’haurà d’haver anunciat amb la primera.

Article 15è

 1. A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada persona membre de l’associació, que el podrà exercir, o bé a títol individual, o bé com a representant d’una determinada entitat. Cada persona només tindrà un vot, independentment de les entitats que puga estar representant.
 2. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels presents.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una d’existent, caldrà un nombre de vots equivalent a dues terceres parts (2/3) dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents i representats.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 16è

 1. Regirà, administrarà i representarà l’associació la Junta Directiva, que està formada pels següents càrrecs:
 2. Presidència
 3. Vicepresidència
 4. Secretaria
 5. Tresoreria
 6. Vocalies
 7. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’Assemblea General.
 8. L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

Article 17è

Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període màxim de quatre anys. Cada dos anys caldrà renovar el 50% dels càrrecs de la Junta.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:

 • Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposen els motius.
 • Malaltia que incapacite per exercir el càrrec.
 • Baixa com a membre de l’associació.
 • Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13è, punt 3r, dels estatuts.

Article 18è

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconega la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta assemblea establisca.
 2. Prendre els acords que calga en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General, si escau, la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es complisquen els acords que s’hi adopten.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 8. Contractar els empleats que l’associació puga tenir.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionen amb normalitat.
 10. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups de treball projecten realitzar.
 11. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 12. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
 13. Subvencions o altres ajuts.
 14. L’ús de locals o edificis que puguen arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
 15. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit, o d’estalvi i disposar dels fons que hi haja en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 30è.
 16. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’haja previst als estatuts i informar-ne a la primera Assemblea General.
 17. Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li haja estat delegada expressament.

Article 19è

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o presidenta, o bé per la persona que el substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, i en cap cas no podrà ser inferior a una vegada per trimestre.
 2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoque amb aquest caràcter el president o presidenta, o bé si ho sol·licita un sol dels membres que la componen.

Article 20è

 1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Els membre de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, encara que, per causes justificades, podran excusar-se’n. L’assistència del president o presidenta o de la persona que el substituïscahi serà necessària sempre.
 3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 21è

 1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seues facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços (2/3) dels seus membres.
 2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per exercir la funció que la Junta els confie amb les facultats que crega oportú conferir-los en cada cas.

Article 22è

Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprove o es rectifique, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència de l’associació

Article 23è

 1. El president/La o presidenta de l’associació també ho serà de la Junta Directiva.
 2. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
 3. La direcció i representació legal de l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 4. La presidència i la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 5. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 6. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 7. Visar les actes i els certificats confeccionats per la Secretaria de l’associació.
 8. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguen l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 9. La persona que ocupe la presidència serà substituïda, en cas d’absència o malaltia, per qui ocupe la vicepresidència o la vocalia de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 24è

El tresorer o tresorera tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran d’ésser visades prèviament pel president. Ingressarà el que sobre en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 25è

El secretari o secretària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calga lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 26è

La constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la plantejaran els membres de l’associació que vulguen formar-lo, que n’assabentaran la Junta Directiva i explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme. La Junta Directiva n’aprovarà la constitució, llevat que hi haja en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compte amb el suport d’un grup mínim de dos socis. La Junta Directiva supervisarà l’activitat de les diferents comissions o grups de treball requerint a la persona responsable els informes que considere convenients.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 27è

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 28è

Els recursos econòmics de l’associació es nodriran de:

 1. Les quotes que l’Assemblea General puga fixar per als seus membres.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, herències o llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguen obtenir-se.

Article 29è

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació si s’escau de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 30è

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 31è

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi figuraran les signatures del president, el vicepresident, el tresorer, el secretari i un vocal. Per poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer o el president.

Capítol IX. La dissolució

Article 32è

L’associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquesta finalitat.

Article 33è

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho crega necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seua responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagen contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulte de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat benèfica o associació sense ànim de lucre que designi l’Assemblea General.
 5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Capítol X. Resolució extrajudicial de conflictes

Article 34è

Les qüestions litigioses, que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenrotllades o de les decisions adoptades en el si de l’Associació, es resoldran mitjançant arbitratge, a través d’un procediment ajustat a allò que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts.